یا صاحب الزمان

دیگر نمیشناسم هیچ کس،را . نه این دنیای پر از پلشتی را، نه عشق های زنده به گور شده را ، نه فاصله هارا، نه بی مهری هارا.

دلتنگی هایی که گره خورده به جاده هایی دور و دراز و سیاهی هایی که سنجاق شده بر این دنیا. 

نفرتی که سایه افکنده بر چرخ فلک و دوران سریع چرخ زندگی که حاصل آن شده سر گیجه های پی در پی من و تو. 

اما ایمان هنوز،پا برجاست، عشق هنوز،پا برجاست ، اعتقاد هنوز پا بر جاست فقط کم رنگ شده اند ، کم کم بی رنگ میشوند و اگر به فریادشان نرسیم محو میشوند.

اعتقاداتی که روز به روز رنگ بی رنگی میگیرند......افکاری که رنگ سیاهی به خود میگیرند....و ظاهر هایی که رنگ شیطان پرستی به خود میگیرند.

در نهایت جهانی که رنگ نامردی گرفته.

در آخر هم میگوییم .....:آقا چرا نمی آیی.

آقای خوبی ها تاب دیدن این جهالت ، نادانی و تیرگی ها را ندارد.

به آقا نگویید بیاید که آبرویمان خواهد ریخت????????????منبع: http://sajjaderangi.blogfa.com/